Active Member List

(A voting member is an active SPCC Technical Committee member who attended at least 2 out of 5 last TC meetings)

Updated December 2020

No.Name
1Alessio Zappone 
2Ana Garcia Armada
3Andrea Conti 
4Arsenia Chorti
5Cesar A Gomez Suarez
6Chau Yuen    
7Cheng Li
8Chenhao Qi
9Chia-Han Lee
10Chih-Peng Li
11Cong Shen 
12Dimitrie Popescu 
13Donghong Cai
14Ertugrul Basar 
15Fang Fang 
16Feifei Gao
17Fulvio Babich
18Gaojie Chen 
19Hai Lin
20Haijun Zhang
21Harpreet S. Dhillon 
22Hsi-Pin Ma
23Huaiyu Dai
24Jie Hu
25Jie Mei
26Jie Xu
27Jingxian Wu 
28Jinhong Yuan
29Kun Yang 
30Linglong Dai
31Luca Sanguinetti
32Marco Di Renzo
33Mark Flanagan
34Marwa CHAFII 
35Nan Yang 
36Octavia Dobre 
37Rui Dinis
38Sabin Bhandari 
39Shaodan Ma
40Shiwen Mao 
41Sofiène Affes
42Sudip Misra
43Sumei Sun
44Telex M. N. Ngatched
45Tomo Taniguchi
46Tomoaki Ohtsuki
47Vincent Chan
48Vincenzo Sciancalepore
49Wei Liu
50Xianbin Wang 
51Xiangwei Zhou 
52Xiangyun (Sean) Zhou
53Yuan Shen
54Yuanwei Liu
55Yue Gao
56Y-W. Peter Hong
57Zhijin Qin